ผู้บริหาร

คณบดี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
Emeritus Professor Suwat Chariyalertsak, MD.,Dr.PH.
ผู้ช่วยศาสตราจารย อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าสำนักวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
Assoc. Professor Dr. Waraporn Boonchieng

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525