ข้อมูลบุคลากร

คณาจารย์

คณบดี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
Emeritus Professor Suwat Chariyalertsak, MD.,Dr.PH.
ความเชี่ยวชาญ : Infectious Disease Epidemiology, Health System Management
Tel : 66-5394-2504
E-mail : suwat.c@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
หัวหน้าสำนักวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
Assoc. Professor Dr. Waraporn Boonchieng
ความเชี่ยวชาญ : Public Health informatics , Health Promotion in Community and Health Behavioral Science
Tel : 66-5394-2516
E-mail : waraporn@boonchieng.net
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
Lect. Dr.Jukkrit Wangrath
ความเชี่ยวชาญ : Health behavioral Modification, Nutritional behavioral Modification, Nutritional status Promotion in individual and community, Dietary supplement development for Healthy purpose
Tel : 66-5394-2503
E-mail : jukkrit.w@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.อักษรา ทองประชุม
Lect. Dr. Aksara Thongprachum
ความเชี่ยวชาญ : Epidemiology of infectious disease, Vaccine development
Tel : 66-5394-2507
E-mail : aksara.t@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.วรางคณา นาคเสน
Lect. Dr. Warangkana Naksen
ความเชี่ยวชาญ : Environmental Health, Exposure Science, Pesticide and Air Pollution
Tel : 66-5394-2507
E-mail : warangkana.n@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
Lect. Dr. Kannikar Intawong
ความเชี่ยวชาญ : Big Data, Health Informatics, Artificial Intelligence, Computer vision
Tel : 66-5394-2502
E-mail : kannikar.i@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย


ข้อมูลบุคลากร

คณาจารย์

คณบดี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
Emeritus Professor Suwat Chariyalertsak, MD.,Dr.PH.
ความเชี่ยวชาญ : Infectious Disease Epidemiology, Health System Management
Tel : 66-5394-2504
E-mail : suwat.c@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
หัวหน้าสำนักวิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
Assoc. Professor Dr. Waraporn Boonchieng
ความเชี่ยวชาญ : Public Health informatics , Health Promotion in Community and Health Behavioral Science
Tel : 66-5394-2516
E-mail : waraporn@boonchieng.net
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
Lect. Dr.Jukkrit Wangrath
ความเชี่ยวชาญ : Health behavioral Modification, Nutritional behavioral Modification, Nutritional status Promotion in individual and community, Dietary supplement development for Healthy purpose
Tel : 66-5394-2503
E-mail : jukkrit.w@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.อักษรา ทองประชุม
Lect. Dr. Aksara Thongprachum
ความเชี่ยวชาญ : Epidemiology of infectious disease, Vaccine development
Tel : 66-5394-2507
E-mail : aksara.t@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.วรางคณา นาคเสน
Lect. Dr. Warangkana Naksen
ความเชี่ยวชาญ : Environmental Health, Exposure Science, Pesticide and Air Pollution
Tel : 66-5394-2507
E-mail : warangkana.n@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย
อาจารย์
ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
Lect. Dr. Kannikar Intawong
ความเชี่ยวชาญ : Big Data, Health Informatics, Artificial Intelligence, Computer vision
Tel : 66-5394-2502
E-mail : kannikar.i@cmu.ac.th
ข้อมูลงานวิจัย

 


 


 

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525