วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำด้านการสาธารณสุขในระดับภูมิภาค


พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านการสาธารณสุขระดับภูมิภาค
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขของภูมิภาค
3. จัดบริการวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสุขภาพที่สอดคล้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม
P – Public Health Professionals มีความเป็นนักวิชาชีพการสาธารณสุข
H – Holistic Health มองสุขภาพเป็นองค์รวม
C – Community Engagement รับผิดชอบต่อสังคม
M – Morality นิยม ยึดมั่นในหลักธรรม
U – Unity สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว


ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามยุทธศาสตร์ เชิงรุกที่มุ่งเป้าการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food & Health and Aging) และด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) ในประเด็นความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับ เคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (10 Cluster) ของรัฐบาล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ตลอดจนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้ กำหนดแผนงานและโครงการสำคัญด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุขไว้

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525