ข้อมูลบุคลากร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน
นางรจนา ศรีจันทร์
Rojana Srichan
นักวิชาการศึกษา
Tel : 66-5394-2505
E-mail : rojana.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
นักสถิติ
นางสาวสุรภี ทานเคหาสน์
Surapee Tarnkehard
Tel : 66-5394-2502
E-mail : surapee.tarnkehard@cmu.ac.th
นักการเงินและบัญชี
นางรสรินทร์ อ้ายนันต์
Rossarin Aynan
Tel : 66-5394-2517
E-mail : rossarin.a@cmu.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า
Nuttakan Aussawakaewfa
Tel : 66-5394-2522
E-mail : nuttakan.a@cmu.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปิยวรรณ เครือสาร
Piyawan Krueasarn
Tel : 66-5394-2504
E-mail : piyawan.k@cmu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า
Ponphat Chaikamlar
Tel : 66-5394-2518
E-mail : ponphat.c@cmu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพีชญาภา เตชะบุตร
Peechayapa Taechabud
Tel : 66-5394-2504
E-mail : peechayapa.t@cmu.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกิตติ ยอเปย
Kitti Yorpoei
Tel : 66-5394-2504
E-mail : -


ข้อมูลบุคลากร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน
นางรจนา ศรีจันทร์
Rojana Srichan
นักวิชาการศึกษา
Tel : 66-5394-2505
E-mail : rojana.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย อ.ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
นักสถิติ
นางสาวสุรภี ทานเคหาสน์
Surapee Tarnkehard
Tel : 66-5394-2502
E-mail : surapee.tarnkehard@cmu.ac.th
นักการเงินและบัญชี
นางรสรินทร์ อ้ายนันต์
Rossarin Aynan
Tel : 66-5394-2517
E-mail : rossarin.a@cmu.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า
Nuttakan Aussawakaewfa
Tel : 66-5394-2522
E-mail : nuttakan.a@cmu.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปิยวรรณ เครือสาร
Piyawan Krueasarn
Tel : 66-5394-2504
E-mail : piyawan.k@cmu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า
Ponphat Chaikamlar
Tel : 66-5394-2518
E-mail : ponphat.c@cmu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพีชญาภา เตชะบุตร
Peechayapa Taechabud
Tel : 66-5394-2504
E-mail : peechayapa.t@cmu.ac.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกิตติ ยอเปย
Kitti Yorpoei
Tel : 66-5394-2504
E-mail : -

 


 


Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525