สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เลือกภาคการศึกษาใหม่

- Report45_1
จำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ภาคการศึกษา : 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับ : ปริญญาโท
(แยกตามสาขาวิชา) คณะ สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา / ปี 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Total
01 การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 11
02 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 สาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 วิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 อาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 ภูมิภาคศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 การบริหารการพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 9 8 8 35
10 บัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0 14
12 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 นิติวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 2 14
16 โภชนศาสตร์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 วิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6 0 0 14
24 วิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 สุขภาพหนึ่งเดียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 เทคโนโลยีทางการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไม่ระบุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 1 0 19 20 29 9 10 88