สถิติจำนวนนักศึกษา


ข้อมูลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เลือกภาคการศึกษาใหม่

จำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล Update เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
โปรดระบุตัวเลขตัวหน้า 2 หลักของรหัสนักศึกษา เพื่อค้นหา

ระดับคณะ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนีบัตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
ชาย หญิง รวม ปริญญาตรี ชาย หญิง รวม ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ/สมทบ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ/สมทบ นานาชาติ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มนุษยศาสตร์ 602 1,623 2,225 35 117 152 46 88 134 52 37 89 59 134 193 14 5 19 2,812
ศึกษาศาสตร์ 543 995 1,538 15 26 41 59 221 280 43 69 112 1,971
วิจิตรศิลป์ 498 762 1,260 27 21 48 12 8 20 13 4 17 1,345
สังคมศาสตร์ 184 408 592 65 67 132 27 43 70 39 33 72 17 19 36 28 33 61 963
วิทยาศาสตร์ 832 1,391 2,223 145 157 302 32 27 59 12 14 26 157 187 344 2,954
วิศวกรรมศาสตร์ 2,014 857 2,871 457 117 574 55 24 79 231 144 375 86 43 129 10 5 15 93 51 144 4,187
แพทยศาสตร์ 738 734 1,472 36 69 105 1 1 127 166 293 62 114 176 2,047
เกษตรศาสตร์ 471 885 1,356 63 143 206 26 62 88 4 2 6 42 55 97 1,753
ทันตแพทยศาสตร์ 189 303 492 14 15 29 36 75 111 1 2 3 2 3 5 640
เภสัชศาสตร์ 274 589 863 14 58 72 15 37 52 987
เทคนิคการแพทย์ 317 927 1,244 22 51 73 2 2 4 10 28 38 1,359
พยาบาลศาสตร์ 8 80 88 59 595 654 148 1,577 1,725 15 125 140 23 185 208 3 12 15 5 36 41 7 86 93 2,964
อุตสาหกรรมเกษตร 311 1,036 1,347 12 53 65 2 2 9 21 30 1,444
สัตวแพทยศาสตร์ 108 249 357 20 19 39 9 15 24 16 27 43 463
บริหารธุรกิจ 331 905 1,236 265 562 827 214 421 635 4 8 12 2,710
เศรษฐศาสตร์ 362 649 1,011 5 4 9 116 188 304 16 25 41 31 80 111 28 98 126 6 13 19 1,621
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 179 274 453 6 4 10 24 20 44 2 6 8 515
การสื่อสารมวลชน 334 691 1,025 15 28 43 1,068
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 363 619 982 11 23 34 48 36 84 1,100
นิติศาสตร์ 152 187 339 259 380 639 21 35 56 1,034
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 423 345 768 127 50 177 9 11 20 18 46 64 9 13 22 1,051
บัณฑิตวิทยาลัย 18 31 49 19 20 39 11 11 22 110
นโยบายสาธารณะ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 10 4 14 5 2 7 21
วิทยาลัยนานาชาติ 3 3 3
สาธารณสุขศาสตร์ 26 92 118 1 1 2 120
การศึกษาและการจัดการทางทะเล
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 3 4 7 9 9 18 9 3 12 37
รวม 8 80 88 9,284 15,027 24,311 1,169 2,757 3,926 433 550 983 14 15 29 801 1,191 1,992 708 1,298 2,006 112 211 323 128 168 296 555 770 1,325 35,279
รวมทั้งสิ้นชาย  13,212  คน     หญิง  22,067  คน     รวม ชาย หญิง  35,279  คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่