ระดับปริญญาโท

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 160,000 บาท
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 250,000 บาท
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ)
สำหรับหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 250,000 บาท
แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
ระดับปริญญาเอก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรการศึกษา จำนวน 400,000 บาท
Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525