ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตร

 


 ข้อมูลนักศึกษา

 


 ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สร้างความตระหนักตามโครงการการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ แนวทางการดำเนินงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง,วันที่ 21/05/2019 โดย admin

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสขศาสตร์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรวิพากษ์ “นวัตกรรมความรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค”,วันที่ 14/05/2019 โดย admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,วันที่ 08/05/2019 โดย admin

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,วันที่ 26/04/2019 โดย admin

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 2 วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์,วันที่ 25/04/2019 โดย admin

รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระดับชุมชน,วันที่ 22/04/2019 โดย admin

อ.ดร.จักรกฤษ วังราษฎร์ และ อ.ดร.อักษรา ทองประชุม ลงพื้นที่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการ "สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ",วันที่ 09/04/2019 โดย admin

อ. ดร. วรางคณา นาคเสน อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องฝุ่นพีเอ็ม2.5 ,วันที่ 05/04/2019 โดย admin

ตัวแทนบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้สนับสนุนอาหารแห้งและน้ำดื่มในโครงการ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปันน้ำใจสู่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน" ,วันที่ 04/04/2019 โดย admin

รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดโดยสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่,วันที่ 03/04/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525