ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตร

 


 ข้อมูลนักศึกษา

 


 ภาพกิจกรรม

   ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.,วันที่ 04/11/2019 โดย admin

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),วันที่ 05/09/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 28/08/2019 โดย admin

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม,วันที่ 19/08/2019 โดย admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย),วันที่ 14/08/2019 โดย admin

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรขอบเขตของงาน ซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก,วันที่ 09/08/2019 โดย admin

ประกาศ คณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก,วันที่ 09/08/2019 โดย admin

ยกเลิกงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน,วันที่ 05/08/2019 โดย admin

แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย(Spearhead)ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ ,วันที่ 05/08/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุเล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่