คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการพัฒนาเข้าสู่ smart university

รองศาสตราจารย์ดร. วราภรณ์ บุญเชียงรองคณบดี และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการพัฒนาเข้าสู่ smart university และ CMU credit bank โดย ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง Smart classroom 

เขียนข่าว 09/01/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525