จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ E-Learning เพื่อรองรับกับ Smart and Smile university ณ ห้อง Smart classroom สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18 มกราคม 2562 อ.ดร. จักกฤษณ์ วังราษฎร์ และ อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ ได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้อง Smart classroom สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เขียนข่าว 18/01/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุ "เล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    
     

 

Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525