แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ

เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย(Spearhead)ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ

: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ

เขียนข่าว 05/08/2019 โดย admin

 

 

แนะนำสาธารณสุขศาสตร์

สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ในรายการวิทยุเล่าสู่กันฟัง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่