ระดับปริญญาโท

สารสนเทศศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Information Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปมหาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) ชื่อย่อ : ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Information Studies) ชื่อย่อ : M.A. (Information Studies)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแบบเหมาจ่าย 160,000 บาทต่อหลักสูตร (ภาคพิเศษ)
ภาคการศึกษาละ 40,000 บาทชื่อหลักสูตร (ไทย)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ)

ปรับปรุง

คำอธิบายกระบวนวิชา

โครงสร้างและแผนการเรียน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา Master of Arts Program in Information Studies 2555 Download Download


ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Information Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปมหาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) ชื่อย่อ : ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Information Studies) ชื่อย่อ : M.A. (Information Studies)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแบบเหมาจ่าย 160,000 บาทต่อหลักสูตร (ภาคพิเศษ)
ภาคการศึกษาละ 40,000 บาทชื่อหลักสูตร (ไทย)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ)

ปรับปรุง

คำอธิบายกระบวนวิชา

โครงสร้างและแผนการเรียน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา Master of Arts Program in Information Studies 2555 Download Download


Small faculty but big heart beautiful mind and working together as a great team

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Faculty of Public Health, Chiang Mai University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942504
Fax. 053-942525